Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Josef Jirka
Okružní 234
37361 Hrdějovice
 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ..............

 

Pod číslem objednávky .............. .

 

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

Bankovní spojení na které máme částku za zboží zaslat:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Josef Jirka - Ptákoviny-ČB (dále jen Společnost) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel a zašle bez dobírky na adresu Společnosti.

Na odstoupení od smlouvy má nárok kupující – spotřebitel. V případě, že je kupující podnikatel a uvedl v objednávce IČ nebo DIČ,pak již není spotřebitel, ale nespotřebitel. Z toho důvodu, dle ust. § 1829 ObčZ, nevzniká právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží. Zákazník - nespotřebitel má nárok pouze na výměnu.


Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)Datum: